Rechtsanwalt

Thomas Sdunek 

Tị nạn

Bạn có thể có quyền xin lưu trú tại Đức, nếu việc quay trở lại quê hương gây nguy hiểm cho bạn. Việc kiểm tra này sẽ được thực hiện bởi văn phòng liên bang về di cư và tị nạn, trong trường hợp nhận được quyết định từ chối, việc kiểm tra sau đó sẽ được chuyển đến tòa án. Quá trình này thông thường kéo dài khá lâu và đòi hỏi chúng ta phải liên tục có các phản hồi lại các quyết định của Tòa.